Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor aankopen via (en het gebruik van) www.vivavintage.nl van toepassing en alleen over artikelen die opgestuurd worden (en dus niet bij afhalen). Hierop hanteren wij de wet Koop op Afstand. Voor fysieke aankopen zijn andere voorwaarden van toepassing.

Perdijk Antiek
Hoge Wal 10
5053 AS Goirle


KVK: 18032018
Rabobank IBAN NL69 RABO 0322896681 
BIC code: RABONL2U

1. Algemeen
1.1
Onder "vivavintage.nl" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site www.vivavintage.nl verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg, Nederland onder nummer: 18032018.

1.2
De administratie van vivavintage.nl wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

2.Toepassingen
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de site www.vivavintage.nl waarbij vivavintage.nl als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbod
3.1
Alle aanbiedingen van vivavintage.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Vivavintage.nl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer het bestelde product niet op voorraad is. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.2
Het in de webwinkel aangeboden product wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Afwijkingen in kleur, maat e.d. zijn echter mogelijk. Vivavintage.nl is niet aansprakelijk voor kleine afwijkingen in welke vorm dan ook. Heb je vragen die niet worden beantwoord in de productbeschrijving en/of foto's mail deze dan naar info@vivavintage.nl alvorens je bestelling te plaatsen. Alleen wanneer het product wezenlijk afwijkt van hetgeen vermeld op de site, zal vivavintage.nl passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

4. Prijzen
4.1
Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.vivavintage.nl zijn in Euro, inclusief 21% BTW (margeregeling), maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.

5. Afzetgebied
5.1
Er worden goederen geleverd aan klanten binnen en buiten Nederland.

6. Bezorgkosten
6.1
Bezorgkosten van pakketten en brievenbuspost bedragen 6,95- Euro voor Nederland. Voor bestellingen vanaf € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht binnen Nederland. Let op! * Bij retour sturen van 1 of meerdere artikelen van een bestelling van meer wordt er alsnog het bedrag van € 6,95- teruggehouden wanneer het totaalbedrag na retour onder € 75,- komt. Bij retour sturen van ALLE artikelen worden de daadwerkelijk door ons betaalde verzendkosten afgetrokken van het retourbedrag. Wij zijn hiertoe helaas genoodzaakt om het 'lenen' van artikelen zo veel mogelijk te voorkomen.

Voor aflevering op adressen buiten Nederland worden verzendkosten per land berekend (zie hier het complete overzicht )

6.2
Alle prijzen van de producten op deze site www.vivavintage.nl zijn, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie, exclusief verzend- en bezorgkosten.

7.Intellectuele eigendom en auteursrechten
7.1
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt vivavintage.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die vivavintage.nl toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2
Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3
De in het kader van de overeenkomst eventueel door vivavintage.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van vivavintage.nl, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7.4
Alle door vivavintage.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van vivavintage.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7.5
vivavintage.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.Levering

8.1
Binnen Nederland levert vivavintage.nl de bestelde producten in principe in maximaal 4 werkdagen op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven.

8.2
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Vivavintage.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

8.3
Vivavintage.nl maakt voor de levering binnen Nederland gebruik van de diensten van PostNL of Kiala. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

8.4
Vivavintage.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door vivavintage.nl gedragen.

9. Betalen
9.1
Er kan worden betaald met Ideal, Paypal, contant bij afhalen en via een bank overschrijving vooraf. In het laatste geval krijgt de klant instructies na het bestellen. Producten worden drie werkdagen dagen gereserveerd (en eventueel langer in overleg), is er dan nog niet betaald dan wordt het product terug in de winkel geplaatst.

9.2
Indien er niet (tijdig) aan de betalingsverplichting wordt voldaan behoudt vivavintage.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met de klant. Daarnaast heeft vivavintage.nl het recht om eventuele onkosten en/of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst bij de klant te verhalen.

9.3
Vivavintage.nl verstuurd niet onder Rembours.

9.4
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5
Na het verstrijken van 3 werkdagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

9.6
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van vivavintage.nl en de verplichtingen van de consument jegens vivavintage.nl onmiddellijk opeisbaar.

10. Retour producten
10.1
Na ontvangst van de bestelling heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen je de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden). Deze zogeheten zichttermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of door een door de consument bevoegd persoon (hieronder wordt dus ook een buur of het postkantoor verstaan!). Binnen deze 14 dagen na ontvangst (maar het liefst natuurlijk zo spoedig mogelijk!) wordt door de klant vermeld dat hij de producten wil retourneren. Vervolgens moeten de producten binnen 14 dagen bij vivavintage.nl binnen zijn. De producten moeten voorzien zijn van prijskaartje, en in exact dezelfde staat aankomen. De kosten en risico’s voor retourneren zijn voor de klant. SALE ARTIKELEN KUNNEN NIET WORDEN GERETOURNEERD!

10.3
Indien je in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door vivavintage.nl kosteloos omgeruild voor het door jou bestelde product. Hiertoe dien je binnen 2 dagen contact op te nemen via info@vivavintage.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 2 dagen per mail (het liefst met foto van de klacht) of telefonisch aan ons te melden.

10.4
Vivavintage.nl behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van vivavintage.nl of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de klant. 
Vivavintage.nl zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag (minus de door ons daadwerkelijk betaalde verzendkostenbinnen voor heenzending) binnen 1 week vergoeden.

10.5
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van vivavintage.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal vivavintage.nl de klant hiervan in kennis stellen. Waarna vivavintage.nl het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 1 week aan de klant vergoeden.

11. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
11.1
Reclamering ter zake van gebreken in de producten die niet op de website staan vermeld, kan via e-mail naar info@vivavintage.nl en dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 2 dagen na terpostbezorging.

11.2
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is vivavintage.nl slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

12. Schadevergoeding
12.1
vivavintage.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.2
Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van vivavintage.nl komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

12.3
Vivavintage.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

12.4
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van vivavintage.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen vivavintage.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van vivavintage.nl.

14. Nederlandse tekst prevaleert
14.1
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

15. Overmacht
15.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop vivavintage.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor vivavintage.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van vivavintage.nl worden daaronder begrepen.

15.3
Vivavintage.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat vivavintage.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5
Voorzover vivavintage.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is vivavintage.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.